Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีมีหนี้สินร่วมกับผู้อื่นต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 477

17/07/2563

ให้แสดงมูลค่าเฉพาะส่วนของของผู้ยื่น คู่สมรส หรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ แล้วแต่กรณี

Related