Contrast
Font
banner_default_1.jpg

กรณีกู้ยืมเงินเพื่อบุคคลอื่นต้องแสดงจะอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 921

17/07/2563

ให้แสดงรายการหนี้สินพร้อมแนบเอกสารประกอบ และชี้แจงข้อเท็จจริงในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Related