Contrast
Font
banner_default_1.jpg

เป็นทายาทในกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่งต้องแสดงในรายการทรัพย์สินหรือไม่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 327

17/07/2563

ไม่ต้องแสดงไว้ในบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน

Related