Contrast
Font
banner_default_3.jpg

ภาพถ่ายของทรัพย์สินอื่นต้องแสดงอย่างไร

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 1274

27/07/2564

ภาพถ่ายของทรัพย์สินอื่นต้องแสดงอย่างไร
ในกรณีที่เป็นทรัพย์สินที่มูลค่าสูง เช่น พระเครื่อง เครื่องเพชร อัญมณี ขอให้แนบภาพถ่ายสี
ที่มีความคมชัด และให้ระบุราคาเป็นรายชิ้น

Related