Contrast
Font
94ef303e755889c986578505122703e0.jpg

หมวดหมู่

จากไชต์: สำนักงานคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ
จำนวนผู้เข้าชม: 29370

14/03/2564

รัฐธรรมนูญ/กฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

มาตรการ-ข้อเสนอแนะ
เพื่อป้องกันการทุจริต

หลักสูตร/องค์ความรู้
เพื่อการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใส
การส่งเสริมธรรมาภิบาล

การส่งเสริมการมีส่วนร่วมต้านทุจริต

การขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม

ข้อมูลเกี่ยวกับดัชนี
การรับรู้การทุจริต

ผลงานวิชาการ/
งานวิจัยเกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

การป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในมิติระหว่างประเทศ

กลไกการตรวจสอบบัญชี
ทรัพย์สินและหนี้สิน

การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ
การใช้งบประมาณโครงสร้างพื้นฐาน
และสาธารณูปโภค

การใช้สาธารณสมบัติ/
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

การสาธารณสุข และบริการ
ด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม

การอบรมออนไลน์
เกี่ยวกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

กรณีศึกษา : คดีทุจริต

กองทุน ป.ป.ช.

ระบบรับเรื่องร้องเรียนออนไลน์

สื่อส่งเสริมคุณธรรม
และต่อต้านการทุจริต

Related